Információk vis maior bejelentésről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) elháríthatatlan külső okként (vis maiorként) ismer el olyan különleges körülményt, cselekményt vagy eseményt, amely előre nem látható, és amelynek következményeit az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárítani. Az egységes kérelemben igényelhető jogcímeket érintően a vis maior esemény bekövetkeztével kapcsolatos bejelentést az MVH által e célra rendszeresített elektronikus (W0123) nyomtatványon kell benyújtani, ügyfélkapun keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a vis maior bejelentés csak akkor teljes (vagyis értékelhető az ügyintézés során), ha az ügyfél W0123 számú nyomtatványt elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtja és a vis maior eset tényét alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat postai úton, papír alapon megküldi az illetékes MVH megyei kirendeltség részére.

www.mvh.gov.hu