AKTUÁLIS! Friss pályázati információk az AGRION Vállalkozásfejlesztő Irodától

1. Borászati géptámogatás
2. Szőlő szerkezetátalakítási támogatás
3. Biztosítási díjtámogatás – határidő
4. Kertészeti géptámogatás – vállalások és határidők
5. Halászati beruházások támogatása
6. Teendők október 31-ig
7. Területalapú támogatások
8. Különleges tejtámogatás
9. További fontosabb új jogszabályok, jogszabályváltozások
10. További új MVH Közlemények
11. EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának további közleményei

1. Borászati géptámogatás
2013. november 5-től újra igényelhető támogatás borászati eszközök beszerzéséhez. Támogatás kizárólag olyan új, első üzembehelyezésű gép vásárlásához nyújtható, amely:
► javítja a vállalkozás összteljesítményét, növeli a termelési kapacitást vagy alapvetően megváltoztatja az alkalmazott technológiát, és
►célja az 1234/2007/EK tanácsi rendelet XIb. mellékletében meghatározott termékek előállítása vagy forgalmazásra történő előkészítése

Egy kérelmező részére nyújtható támogatási összeg támogatási időszakonként:
►  legalább 1 millió Ft, legfeljebb 100 millió Ft lehet azon kérelmező esetében, akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőző évi árbevétele legalább 50 millió Ft,
►  legfeljebb 100 millió Ft lehet azon kérelmező esetében, akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőző évi árbevétele nem éri el az 50 millió Ft-ot.

A támogatási intenzitás KKV esetében 40%, nagyvállalat esetében 20%. A támogatás alapjául a számlán szereplő nettó vételár vagy a gépkatalógusban szereplő gépár nettó értéke közül a kisebb szolgál.

A kérelmezési időszakban 4 millió euró – azaz közel 1,16 milliárd forint – áll rendelkezésre új borászai gépek beszerzéséhez. Az MVH közzétette honlapján (www.mvh.gov.hu) a 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet szerinti, 2013. október 1-jén lezárt, hatályos borászati gépkatalógust. A katalógus a rendelet alapján támogatható gépek műszaki-technológiai adatait tartalmazza.
További részletek a 83/2011. VM rendeletben és a hamarosan megjelenő MVH
Közleményben.

Nem igényelhet támogatást az a kérelmező, aki vagy amely:
► a kérelemben megjelölt gép vásárlása tekintetében az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatásban részesült, vagy érvényes
támogatási határozattal rendelkezik;
► a támogatási kérelem benyújtásának az időpontjában nem rendelkezik az üzemeltetési
hely tekintetében a borászati hatóság által kiállított működési engedéllyel;
► nem rendelkezik a számla teljesítésének az időpontjában kezdődő jótállási jogának érvényesítéséhez szükséges okirattal;
► nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;
► a támogatási kérelem benyújtásakor csőd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás, gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt áll;
► a támogatási kérelem benyújtásának az időpontjában nem rendelkezik az üzemeltetési hely tekintetében egyszerűsített adóraktári engedéllyel, illetve pezsgőadóraktári engedéllyel;
► bor forgalomba hozatali járuléktartozással rendelkezik;
► jogerős ideiglenes bezárásra vonatkozó határozattal rendelkezik;

Nem igényelhető támogatás olyan gépre, amely:
► nem szerepel a gépkatalógusban;
► nem került a kérelmező 100%-os tulajdonába;
► tekintetében a rendeltetésszerű használatbavétel, üzembe helyezés legkésőbb a kérelem benyújtásának napjáig nem történt meg az üzemeltetési helyen;
► gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több idő telt el.

2. Szőlő szerkezetátalakítási támogatás
A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján 2013. november 2. és november 30. között ismét lehetőség van egyéni tervek benyújtására. A benyújtás időpontjának az egyéni terv postára adásának napja minősül. Egyéni tervet nyújthat be az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki, vagy amely az egyéni tervben megjelölt terület használója. Az egyéni tervet egy eredeti példányban postai úton kell benyújtani az MVH részére.
Egyéni tervet kizárólag a tevékenység végrehajtására vonatkozó érvényes engedély birtokában lehet benyújtani. Egy benyújtási időszakban egy kérelmező kizárólag egy egyéni tervet nyújthat be.

További részletek és az űrlapok a 169/2013. (X. 15.) MVH közleményben találhatók. A jóváhagyott egyéni terveken alapuló támogatási kérelmek benyújtásának rendjéről, illetve a  benyújtandó nyomtatványokról az MVH önálló közleményt jelentet meg. A támogatási kérelem kizárólag az MVH által jóváhagyott egyéni tervvel összhangban megvalósított tevékenység befejezését követően, a tevékenység megvalósítása szerinti borpiaci év április 1-je és július 15-e közötti időszakában nyújtható be.

3. Biztosítási díjtámogatás – határidő
A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet szerint az augusztus 31-ig megküldött mezőgazdasági
biztosítási szerződések után támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a szerződő fél a biztosítási díjat teljes körűen megfizeti a biztosító részére, amelyről a biztosító tárgyév november 15-ig – ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton az MVH honlapján található elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével hozzáférhető felületen – díjfizetésről szóló igazolást állít ki.

A díjfizetésről szóló igazolás kiállítására akkor van lehetősége a szerződő félnek, ha meghatalmazottja rendelkezik érvényes meghatalmazással az „Egységes kérelem” jogcímre vonatkozóan „adatszolgáltatásra”, mint eljárási cselekményre. Az igazolás kiállítására nyitva álló időszak 2013. november 5 – 15. Ezt követő, késedelmes adatszolgáltatásra nincs lehetőség.

4. Kertészeti géptámogatás – vállalások és határidők
A 2013. évi kertészeti géptámogatási jogcímen támogatási határozatot kapott gazdálkodónak az alábbi vállalásokra és határidőkre kell figyelni:
► Az ügyfélnek a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül legalább egy olyan kifizetési kérelmet be kell nyújtania, amellyel a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 10 %-ával elszámol. Mentesül az ügyfél e kötelezettség alól, ha a támogatási határozatban kizárólag egy darab gép került jóváhagyásra, és a határozat jogerőre emelkedését követő 1 hónapon belül az MVH részére megküldi a szállító által kiállított visszaigazolást arról, hogy a megrendelést a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül miért nem tudja és ezen túl mikorra tudja teljesíteni.
► A támogatott műveletet 2014. december 31-ig meg kell valósítani. A művelet megvalósítása azt jelenti, hogy a jóváhagyott beruházást okirattal igazoltan le kell zárni (igazoltan teljesített és pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylattal).
► A támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni kell.
► Kifizetési kérelmet évente két időszakban (február 1. – május 31., valamint augusztus 1. – december 31. között) lehet benyújtani.
► Egy ügyfél ugyanazon jóváhagyó támogatási határozat alapján az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be kifizetési kérelmeket. Az egyes kérelmekben – az utolsó kifizetési kérelem kivételével – legalább a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg 10%-ával kell elszámolni.
► Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 3 hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani. Különösen figyelni kell a 3 hónapos határidőre abban az esetben, ha a műveletet már a támogatási határozat kézhezvételét megelőzően, a jogcímrendelet 2013. július 25-i hatályba lépését követően már megvalósította!

A jogcímrendelet hatályba lépését követő napokban megvalósított műveletek esetében az
utolsó kifizetési kérelem benyújtására rendelkezésre álló 3 hónapos határidő 2013. október 25. napjától folyamatosan jár le. A számlán feltüntetett teljesítési dátum és a pénzügyi rendezés dátuma közül a későbbi minősül a művelet megvalósítás dátumának, melytől számított 3 hónapon belül kell be nyújtania az ügyfélnek az utolsó kifizetési kérelmét.

Az ügyfél köteles:
►  a támogatott gépet rendeltetésszerűen, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával, a kertészeti tevékenysége keretében művelt területen vagy a gép tárolási helyén üzemeltetni (üzemeltetési kötelezettség),
► a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszámát – az önfoglalkoztatást is figyelembe véve – az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt legalább szinten tartani,
► az üzemeltetési kötelezettség időtartamának egésze alatt a legalább 4 EUME kertészeti üzemméretet fenntartani. Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat jogerőre emelkedésével kezdődik, és az utolsó kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig áll fenn. További részletek a 62/2013. (VII. 24.) VM rendeletben, a kifizetési kérelem benyújtásának részletes szabályait a 166/2013. (X. 8.) MVH közlemény tartalmazza.

5. Halászati beruházások támogatása
2013. október 1-31. között lehetőség van támogatási kérelmet benyújtani a Halászati Operatív Program akvakultúra, halfeldolgozás és természetes vízi halgazdálkodás jogcímeire.
A 85/2013. (IX.25.) VM rendelet több ponton módosította támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 50/2011. (VI.6.) VM rendeletet. A támogatási feltételekkel kapcsolatos részletes tájékoztatást és a benyújtáshoz szükséges további információkat a 162/2013. (IX. 27.) számú MVH közlközlemény tartalmazza.

6. Teendők október 31-ig
► A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI.28.) FVM rendelet szerinti támogatás 2013. III. tárgynegyedévétől kezdődő igénylése ► A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007.  (XI. 28.) FVM rendelet szerinti támogatás 2013. III. tárgynegyedévétől  kezdődő igénylése
► Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igénylése (1. célterületre vonatkozóan, legkésőbb 2013. augusztus 21-én lezáruló és a benyújtást megelőzően pénzügyileg rendezett képzések vonatkozásában) A részletes feltételeket a 164/2013. (X.01.) számú MVH Közlemény tartalmazza.

7. Területalapú támogatások
A 96/2013. (X. 14.) VM rendelet alapján az egységes területalapú támogatás jogcímen hektáronként legfeljebb 70 442,24 Ft vehető igénybe. A támogatási keretek túllépése miatt az igényelt támogatás összege néhány %-nyi arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül. A visszaosztási ráta 2 százalék, ezért a hektáronkénti 70 442 forint helyett átlagosan 69 ezer forintot kapnak hektáronként a gazdák. Összesen 170 milliárd forint egységes területalapú támogatás kifizetése kezdődött meg október 16-án, mintegy 180 ezer gazda számára, akik a teljes támogatás kb. 50 százalékát kapják meg. Az utalások folyamatosan zajlanak, az első napokban nem mindenki kapta még meg a támogatást a bankszámlájára.
Az előlegfizetés zökkenőmentes utalása érdekében a gazdálkodóknak szükséges ellenőrizni az MVH számára megadott minden elérhetőséget, különös tekintettel az e-mail címre valamint a belföldi fizetési számlaszám érvényességre. 2013. október 9-én megkezdődött az egységes kérelmek keretében igényelt területek második körös keresztellenőrzése alapján a hivatal által előállított adategyeztető végzések kipostázása.

Az MVH a kiküldött adategyeztetésre felszólító végzéssel az igényelt területek alapján túligényelt fizikai blokkok vonatkozásában szólítja fel az érintett ügyfeleket a terület adataik felülvizsgálatára. A W0139 azonosítójú kérelem benyújtásának módjáról az adategyeztetésre felszólító végzéssel együtt postázásra kerülő „Tájékoztató az egységes kérelem adategyeztetés felületre történő belépéssel kapcsolatban” című értesítő lap ad felvilágosítást.

8. Különleges tejtámogatás
A tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó különleges támogatás igénybevételének szabályairól szóló 12/2013. (III. 5.) VM rendelet alapján járó különleges támogatás mértéke legfeljebb 9,27 Ft/kg, a számításba vehető összes tejmennyiség legfeljebb 1 441 573 401 kg, ahol 1 kg tej 0,971 liter tejnek felel meg.

9. További fontosabb új jogszabályok, jogszabályváltozások

97/2013. (X. 22.) VM rendelet az egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek, valamint az agrárkár-enyhítési eljárási rendelet módosításáról

96/2013. (X. 14.) VM rendelet a 2013. évi egységes területalapú támogatás, és a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról, valamint a cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló 79/2013. (IX. 13.) VM rendelet módosításáról

94/2013. (X. 10.) VM rendelet a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

93/2013. (X. 10.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosításáról

89/2013. (X. 4.) VM rendelet a Pápai Hús 1913 Kft. élőállat-beszállítói által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról

88/2013. (X. 2.) VM rendelet az egyes állatjelölési és -nyilvántartási tárgyú rendeletek módosításáról

86/2013. (IX. 27.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról

84/2013. (IX. 25.) VM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet módosításáról

81/2013. (IX. 13.) VM rendelet a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról

10. További új MVH Közlemények
176/2013. (X. 24) MVH közlemény a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről

175/2013. (X.24.) számú MVH Közlemény a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatás novemberi kifizetésének igényléséről

174/2013. (X.22.) számú MVH Közlemény a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséről

173/2013.(X.18) MVH Közlemény a cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló 154/2013.(IX.16.) számú MVH Közlemény módosításáról

172/2013. (X. 18.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtáshoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2013 (III. 22.) MVH közlemény módosításáról
AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda

171/2013. (X.18.) számú MVH Közlemény az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási  tengely szerint nyújtandó beruházási támogatások kifizetésének igényléséről

170/2013. (X. 16.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való  nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes  feltételeiről

169/2013. (X. 15.) MVH Közleménye a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és  -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló

142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2013/2014 borpiaci évben benyújtandó „egyéni terv” nyomtatvány közzétételéről

168/2013. (X. 11.) számú MVH Közlemény a Pápai Hús 1913 Kft. élőállat-beszállítói által  igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 165/2013. (X. 7.) számú MVH Közlemény módosításáról

167/2013. (X. 9.) számú MVH Közlemény a működési alapok támogatásának  igénybevételéről

166/2013. (X. 8.) MVH közlemény a kertészeti gépek, technológiai berendezések  beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

165/2013. (X. 7.) számú MVH Közlemény a Pápai Hús 1913 Kft. élőállat-beszállítói által  igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról

163/2013. (X. 01.) számú MVH Közlemény az egyes borászati termékek harmadik  országokban történő promóciójának támogatásáról szóló 6/2013. (II. 5.) VM rendelet szerinti támogatás igénybevételéhez rendszeresített nyomtatványokról

161/2013. (IX. 27.) számú MVH Közlemény egyes, az Európai Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló  közlemények módosításáról

160/2013. (IX. 25.) MVH Közleménye a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló

142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2014 pénzügyi évre kifizethető támogatási keretösszeg közzétételéről

159/2013. (IX.25.) számú MVH Közlemény az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatás igénylésér ől

158/2013. (IX. 23.) számú MVH Közlemény a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

157/2013. (IX. 20.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről

156/2013. (IX.19.) számú MVH Közlemény a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

155/2013. (IX.19.) számú MVH Közlemény a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről

154/2013. (IX.16.) számú MVH közlemény a cukorrépa termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról

11. EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának további
közleményei

282/2013. (X.16.) közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet megjelenéséről előzetes tájékoztatás

281/2013. (X.16.) közlemény a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások esetén az utolsó  támogatható pályázat beérkezési időpontjáról

279/2013. közlemény a 96/2012 (VIII.14.) IH közlemény mellékletének módosításáról

191-278/2013. közlemények a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcímhez kapcsolódó közlemények 190/2013. közlemény a LEADER Program harmadik, 2013-ban meghirdetett pályázati köréhez kapcsolódó nyitva álló támogatási kérelem benyújtási időszak meghosszabbításáról

A támogatásokkal,  hitellehetőségekkel kapcsolatos további részletekről elérhetőségeinken is felvilágosítással szolgálunk!

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a fentiekben szereplő – általunk jelentősnek ítélt – támogatási jogcímekről összefoglalókat közlünk, a részletes feltételeket a vonatkozó jogszabályok és közlemények tartalmazzák!

Felhasznált források: VM, MVH, NAK, GISZ, NAKVI, NÉBIH

 

Elérhetőségeink: AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda
9482 Nagylózs, Kossuth u. 18., 30/394-83-83
agrion@agrion.hu