MEGKEZDŐDŐTT A NAGYKUNSÁGI-FŐCSATORNA REKONSTRUKCIÓJA

 

AzÚjSzéchenyiTervkeretében,aKomplexTisza-tóProjekt(KEOP-2.2.1/2F/09-2011-0001)részekéntmegkezdődöttazországegyiklegjelentősebbmesterségesvízügyilétesítménye,aNagykunsági-főcsatornakulcsfontosságúműtárgyainakrekonstrukciója.AKözép-Tisza-vidékiVízügyiIgazgatóság(KÖTIVIZIG)nettó475millióforintosberuházásánakeredményeként2015közepéremegújulaKörös-völgyivízpótlásbanésazalföldiöntözési,halastavivízigényekkielégítésébennélkülözhetetlenfőcsatornahárom,a14-es,a31-esésa34-esszámúvízszintszabályozósműtárgya

IMG_3377

A Tisza vizét a Kisköre-tározóból az Alföld középső területére szállítani hivatott Nagykunsági-főcsatorna és annak Keleti-ága hat szakaszra osztva épült meg a hetvenes években. Az első 18 kilométeres szakasz 1973-ban kezdte meg működését, míg a teljes víziút 1978-ban készült el a TIKEVIR (Tisza-Körös völgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer – Európa egyik legnagyobb összefüggő vízgazdálkodási rendszere) alapelemeként. A vízkormányzó nagyműtárgyak szintén ezekben az években létesültek, rekonstrukciójuk ezért immár elkerülhetetlenné vált. Eredetileg a főcsatorna révén kialakított nagykunsági öntözőrendszer hatásterülete 217 ezer hektár volt, jelenleg bruttó 122 ezer hektár, ami a Tisza bal partja, a Hármas-Körös és a Hortobágy-Berettyó által közrezárt terület szinte teljes egészét magába foglalja.

IMG_3407

A Keleti-ágával együtt 92,2 kilométer hosszú Nagykunsági-főcsatorna az elmúlt évtizedekben nem csak az ország legszárazabb térségében gazdálkodókat szolgálta ki éltető vízzel, de a Körös-völgy vízpótlása révén elsődleges ökológiai küldetést teljesít, sőt, a belvízi vésztározásban, az árvízi átvezetésben is szükségessé vált, vízhiányos időszakban, a vízkészlet megőrzésében pedig nincs alternatívája.

Tavaly tavasszal Karcag, Kisújszállás, Túrkeve és Mezőtúr térségének hatékonyabb belvíz-mentesítése érdekében árvízi üzembe helyeztük a magas vezetésű főcsatornát, s annak fő és Keleti-ágán keresztül eddig példa nélküli mennyiségű, megközelítően négymillió köbméter vizet vezettünk át a Hortobágy-Berettyóból a Hármas-Körösbe. Néhány hónap múlva, a szintén példátlan aszályt hozó nyáron ugyanakkor a vízvisszatartásban bizonyult nélkülözhetetlennek.

IMG_3305

A sokrétű, akár egyidejűleg felmerülő, ellentétes igényt kielégítő főcsatorna jelentősége a hidrometeorológiai szélsőségek gyakoriságának növekedése, a klímaváltozás miatt az utóbbi időszakban felértékelődött. Épp ezért központi szerepet kapott a projektgazda KÖTIVIZIG által összeállított, A Közép-Tisza vidék, a Jászság és a Nagykunság Vízkészlet-hasznosítási Stratégiája című tanulmányban, amely a közép- és hosszútávon szükséges fejlesztési javaslatokat, üzemeltetési lehetőségeket gyűjtötte csokorba, hatékony megoldást kínálva az Alföld középső területének jövőben várható vízgazdálkodási problémáira.

Afőcsatornaüzemeltetésében,avízszintszabályozásábankiemeltjelentőséggelbírnaka14-es(Örményes,BudapestNyíregyházavasútifővonalkeresztezése),a31-es(Kétpó,Bp.Békéscsabavasútvonal)és34-esszámú(Mezőhék,Martfű-Öcsödközút)bögéző,azazadottszakaszonavízszinttartásátlehetővétevőműtárgyak.Korszerűsítésük,rekonstrukciójukazértisidőszerű,mivelazeredetifunkcióhoz(mezőgazdaságivízellátás)képestavelükszembentámasztottigények,elvárásokköremegnőtt,azüzembehelyezésükótaazonbanelhasználódtak,üzembiztonságukcsökkent.Atovábbiműszakiállapotromláspedigveszélyeztetiarendszerszakaszolhatóságát,kockázatossátesziannakfeltöltésétésleürítését,avízszintektartását,kilátástalannáabögénkéntikülönbözőigények(vízellátás,belvízbefogadás)akáregyidőbentörténőkielégítését,sromlikavízminőség.

E kulcsfontosságú műtárgyak rekonstrukciója az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását elnyert Komplex Tisza-tó Projekt (KEOP-2.2.1/2F/09-2011-0001) keretében vált valóra. A közbeszerzésen nyertes kivitelező – a VÍZÉP-Kör Kft. és a KÖTIVIÉP ’B Kft. alkotta konzorcium – január végén vette át a munkaterületet, és 2015 közepére befejezi a beruházást. A kivitelező a munkálatokat a vízszolgáltatás biztosítása mellett igyekszik elvégezni, egyes szükségszerű műszaki beavatkozások azonban némi kényelmetlenséget okozhatnak az érintett gazdálkodóknak, amiért ezúton is türelmüket és megértésüket kérjük.

További információ: Horváth Béla műszaki igazgatóhelyettes, Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (+36 56 501 901