AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda – Agrártámogatási Hírlevél 2014 október

Tartalom

 • Borászati géptámogatás
 • Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői
 • Vis maior bejelentés méhészeknek
 • Méhészeti támogatások
 • Kötelező képzések
 • Területalapú kifizetések
 • NFA földek meghirdetése
 • Zöldítés 2015-től
 • Termeléshez kötött támogatások 2015-től
 • Szőlő szerkezetátalakítás
 • AKG határidő
 • Határidő változások
 • További fontos új jogszabályok, jogszabályváltozások
 • További MVH Közlemények
 • EMVA intézkedések Irányító Hatóságának további fontosabb közleményei

 

1. Borászati géptámogatás

A 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet szerint a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2014/2015. pénzügyi évben 2014. október 16. és 2014. december 31. között

lehet benyújtani támogatási kérelmet. A támogatási kérelmek benyújtására a 2014. augusztus 1-jén lezárt – az MVH honlapján is megtalálható – hatályos borászati gépkatalógusban szereplő gépekre vonatkozóan van lehetőség, feltéve, hogy a kérelmező a berendezést 2014. március 1-jét követően vásárolta meg, és a vételárat a támogatási kérelem benyújtásáig teljes egészében megfizette.

Az egy kérelmező részére nyújtható támogatási összeg benyújtási időszakonként:

 • legalább 1 millió Ft, legfeljebb 100 millió Ft lehet azon kérelmező esetében, akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőző évi árbevétele legalább 50 millió Ft,

 • legfeljebb 100 millió Ft lehet azon kérelmező esetében, akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőző évi árbevétele nem éri el az 50 millió Ft-ot.

A támogatási intenzitás őstermelő és KKV esetében 40%.

A 2014/2015. pénzügyi évben alkalmazandó nyomtatványok a 143/2014. (IX. 22.) MVH közlemény mellékleteként az MVH honlapján elérhetők.

A támogatás odaítélése a kérelmek benyújtási sorrendjének megfelelően történik, azok a kérelmek azonban, amelyek esetében hiánypótlás válik szükségessé, csak a hiánypótlás teljesítésével, azaz a szükséges kiegészítések, javítások beküldése időpontjával kerülnek be a bírálati sorrendbe. Az előző időszakok tapasztalatai alapján azok tudnak sikerrel pályázni, akik a nyitva álló időszak elején és hiánytalanul adják be a kérelmüket.

Lényeges változás a korábbi évek gyakorlatához képest, hogy a kérelmező a támogatott gép vásárlásával összefüggő gazdasági eseményekről elkülönített nyilvántartást, könyvvezetési kötelezettség esetén elkülönített analitikus nyilvántartást köteles vezetni.

2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői

2014 májusában több mint 3000 kérelem érkezett be a fiatal gazdák induló támogatása jogcímre az MVH-hoz, közülük összesen 1270 kérelmező nyerte el a támogatást. A legalább 103 pontot elérő kérelmek kerültek jóváhagyásra. (50/2014. (IX. 14.) IH Közlemény) A támogatási összeg 90 %-ának igénylésére, a kifizetési kérelem benyújtására az ügyfeleknek a döntés jogerőre emelkedésétől számított 90 napjuk van. A benyújtáshoz szükséges nyomtatványok elérhetők az MVH honlapján: 137/2014. (IX.15.) MVH Közlemény és mellékletei.

Az első teendők:

 • Az egyéni vállalkozói tevékenység indítása (mezőgazdasági főtevékenységre figyelni kell: 01.11–01.50 és 01.70 szakágazatba tartozó tevékenység az elfogadott, a vállalásoknak megfelelően) További részletek itt: http://www.nyilvantarto.hu/hu/evig

 • A vállalkozói igazolványba egyéb tevékenységnek érdemes felvenni több tervezett tevékenységet is (ez nem kerül több pénzbe, viszont később jól jöhet): pl. mg-i szolgáltatás.

 • Ezután vállalkozói bankszámlát kell nyitni, bejelentkezni a NAV-hoz, az egészségbiztosítási pénztárhoz és a helyi önkormányzathoz.

 • Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatban járulékfizetési kötelezettségek is felmerülnek. Fontos lesz egy jó, mezőgazdasági ügyfelekre specializálódott könyvelő segítségének igénybevétele!

 • A vállalkozói bankszámlaszámot és a további adatmódosulásokat be kell jelenteni az MVH-nak a G1010-01 adatlapon, közte a KKV kódot is.

Működtetési időszak: 2015. január 1.-től számított ötödik naptári év végéig terjedő időszak.

A vállalt kötelezettségek teljesítése és a lehetséges jogkövetkezmények elkerülése érdekében javasoljuk a beadott pályázatot és a 34/2014. (IV. 4.) VM rendeletet újra átolvasni!

3. Vis maior bejelentés méhészeknek

2014-ben a magyar mezőgazdaságot sújtó különböző időjárási körülmények, különösképpen az Yvette ciklon súlyos károkat okozott a hazai méhcsaládokban, ezért a Földművelésügyi Minisztérium lehetőséget biztosít, hogy a méhészek vis maior bejelentést tegyenek.

A vis maior bejelentés révén lehetőség nyílik arra, hogy a termelők egyes korábban igénybe vett támogatásokhoz, intézkedésekhez kapcsolódó vállalásaik teljesítésére részbeni felmentést vagy halasztást kapjanak. Ilyen lehet pl. a 2009-es fiatal gazda nyerteseknek a 4. évi (2014) árbevétel vállalása.

A 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet alapján – mely az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullását vagy kényszervágását is vis maior eseményként ismeri el – a méhészeknek lehetőségük van vis maior bejelentést tenni.

A vis maior kérelem benyújtására legkésőbb 2014. november 18-ig van lehetőség, tekintettel arra, hogy az Yvette ciklon okozta heves esőzés és viharos időjárás 2014. május közepén érte el Magyarországot és 2014. május 20-a körül vonult el és a rendeletben rögzített 6 hónapos jogvesztő határidőt a ciklon végétől számíthatjuk.

A vis maior esemény bekövetkeztével kapcsolatos bejelentést az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani ahhoz az MVH kirendeltséghez vagy igazgatósághoz, amelynél a gazdálkodó az érintett támogatásra benyújtotta a kérelmet. Ha a kérelem több olyan támogatást érint, amelyek esetében a benyújtás helye eltér, a bejelentést az MVH Központhoz kell benyújtani.

4. Méhészeti támogatások

A 2014/2015-ös végrehajtási évben (2014. szeptember 1-je és 2015. augusztus 31-e közötti időszak) az Országos Magyar Méhészeti Egyesületben tag méhész-gazdálkodók 2014. október 16-tól nyújthatják be kifizetési kérelmeiket a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján. A támogatás igénybevételéhez az MVH közleményeiben új nyomtatványokat rendszeresített, amelyek a Hivatal honlapján elérhetőek (a 166/2014. (X. 13.) számú MVH közlemény, a 167/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény, illetve a 168/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény mellékletei). Támogatás kizárólag az új nyomtatványokon igényelhető, azok MVH-hoz történő benyújtásával!

A 2014/2015-ös végrehajtási évben a támogatási jogosultság alapja a 2014. évre vonatkozó őszi méhegészségügyi vizsgálat során megállapított és azt követően legkésőbb 2014. november 15-ig az illetékes állategészségügyi hatósághoz beérkezett bejelentések alapján a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) nyilvántartásba vett, valamint a kifizetési kérelem MVH-hoz történő benyújtásának napján is a méhész-gazdálkodó tulajdonában lévő méhcsaládok száma. A TIR nyilvántartásba 2014. november 15-ét követően bejelentett méhcsaládok után támogatás nem vehető igénybe! Az MVH felhívja a méhész-gazdálkodók figyelmét, hogy a TIR nyilvántartásba való bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért a méhész-gazdálkodó felel, annak minden jogkövetkezményével együtt!

Újabb méhészeti támogatások kifizetése kezdődött meg

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület kérésére a Földművelésügyi Minisztérium engedélyezte a Magyar Méhészeti Nemzeti Programban szereplő támogatási keretösszegek közötti átcsoportosítást, amelynek köszönhetően a varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatása és a méhcsaládok száma szinten tartása (méhanya támogatás) intézkedésekre igénybe vehető támogatási keretösszegek is megemelkedtek.

A keretátcsoportosítással egyúttal az is lehetővé vált, hogy a 2013/2014-es végrehajtási évben az említett intézkedésekre benyújtott kérelmekben foglalt jogos támogatási igények kifizetése 2014. szeptember 16-án visszaosztás nélkül megkezdődhetett.

A 2013/2014. végrehajtási évben benyújtott kérelmekben foglalt jogos támogatási igények alapján a varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatása intézkedésre 6 616 méhész-gazdálkodó részére összesen 787,4 millió forint, míg a méhanya támogatásra 1 857 méhész-gazdálkodó részére összesen 92,9 millió forint támogatás folyósítására került sor.

5. Kötelező képzések

A következő néhány hétben utolsó lehetőségként kerülnek meghirdetésre EMVA jogcímekhez kapcsolódó kötelező képzések. Felhívjuk azon gazdálkodók figyelmét, akik még nem teljesítették az egyes EMVA jogcímeknél előírt kötelező képzéseket, hogy az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt az ügyfelek kötelesek a DIT ÚMVP keretében szervezett, adott jogcím tárgyában tartott kötelező képzésen részt venni és azt elvégezni.

A képzéseken való részvétel jelentkezéshez kötött!

A támogatási kérelmet jóváhagyó, vagy részben jóváhagyó támogatási határozattal rendelkező ügyfélnek a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 6. számú melléklete szerinti képzéseken a következő időpontokban van lehetőség a kötelezettség teljesítésére:

b1 Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben

2014. november 13-14.

b2 Beruházások az állattenyésztésben

2014. november 6-7

b4 Évelő ültetvények telepítése

2014. november. 10-11.

b5  A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása

2014. október 29-30.

b6 Mezőgazdasági termékek értéknövelése

2014. november 3-4.

b10 Natura 2000 kifizetések

2014. október 27-28.

A fenti képzésekre itt lehet jelentkezni:

GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.
2103 Gödöllő, Pf. 163. http://felnottkepzes.gak.hu/bemutatkozas/
További információ: Gyarmati Beatrix 06-30-423-3505, Fax: 06-28-430-531

E-mail: felnottkepzes@gak.hu vagy gyarmati.beatrix@gak.hu

A képzési költség 20.400 Ft, amelyet a helyszínen készpénzben kell befizetni. Ez 100%-ban visszaigényelhető.

b9 Erdő-környezetvédelmi kifizetések

2014. november 14-15.

b10/2 Natura 2000 kifizetések erdőgazdálkodóknak

2014. november 21.  

b11 Öntözési, meliorációs és egyéb vízgazdálkodási létesítmény-fejlesztés

2014. november 7-8.

A fenti képzésekre itt lehet jelentkezni:

Bács Agrárház Nonprofit Kft.

6000 Kecskemét, Tatár sor 6. http://www.bacsagrarhaz.hu/news.php

További információ: Golovicsné Wellner Mónika 76/497-075, golovicsnemoni@agrarkamara.hu

6. Területalapú kifizetések

Október 16-án elindult a területalapú támogatások és a különleges tejtámogatások kifizetése. A 2014-es kérelmezési évre területalapú támogatásra összesen 341,4 Mrd Ft fizethető ki. Az első ütemben 102 ezer kérelmezőhöz juttatnak el 47 milliárd forintot meghaladó összeget.

Az előlegfizetések második ütemében, a következő hetekben további 50 ezer ügyfél kapja meg a támogatást, közel 80 milliárd forint értékben. A most átutalásra kerülő 34 178 Ft/hektár összeg az előlegfizetésben részesülő gazdálkodók teljes területalapú támogatásának 50 százalékát teszi ki.

A tej ágazatban 2010 óta nyújtott, termeléshez kötött különleges tejtámogatás előlegének kifizetése is megindult. Ezen a jogcímen 2200 ügyfélnek 6 milliárd Ft-ot utal az MVH a következő napokban. A különleges tejtámogatás második részletét még az idén, decemberben kapják meg a jogosult termelők. A különleges tejtámogatás teljes kerete 13,4 Mrd Ft, tejkilogrammonként ez 8,94 Ft-ot jelent, vagyis előlegként e fajlagos támogatási összeg fele, azaz 4,47 Ft/kg fizethető ki. További részletek a 16/2014. (X. 15.) FM rendeletben.

7. NFA földek meghirdetése

Újabb állami földek kerülnek folyamatosan meghirdetésre.

Megyei bontásban elérhetőek az NFA honlapján:
http://www.nfa.hu/Meghirdetett_haszonberleti_palyazatok_menu_22?dir=394

8. Zöldítés 2015-től

A Földművelésügyi Minisztérium több tájékoztatót is közzétett a 2015-től betartandó, a közvetlen támogatások egy részének feltételéül szabott ún. „zöldítés” várható követelményeiről. A tájékoztatókat a Hírlevélhez mellékeljük.

Idén már a gazdálkodóknak az őszi munkák során figyelembe kell venniük a vetésszerkezetet a zöldítés követelményeinek megfelelően. A terménydiverzifikációnál figyelni kell arra, hogy 10 és 30 hektár közötti szántó esetén két különböző növénykultúrát kell termeszteni és a fő növénykultúra a szántóterületnek legfeljebb 75%-át foglalhatja el. Míg 30 hektár fölötti szántó esetén már legalább három különböző növénykultúrát kell termeszteni, ahol a fő növénykultúra legfeljebb a szántóterület 75%-át, míg két növénykultúra maximum 95%-át teheti ki. Az állandó gyepterületek fenntartása mellett előírás még az ökológiai célterület fenntartása: a 15 hektár fölötti szántón gazdálkodóknak a szántóterületük 5%-ának megfelelő kiterjedésű ökológiai célterülettel kell rendelkezniük.

9. Termeléshez kötött támogatások 2015-től

Az alábbi ágazatok részesülnek 2015-től termeléshez kötött támogatásban. Az Európai Bizottság véleményezési és jóváhagyási eljárásának lezárultáig az adatok csak tájékoztató jellegűek, az Európai Bizottság észrevételei alapján a később megjelenő nemzeti jogszabályok publikálásáig még változhatnak. A részletes tájékoztató elérhető az FM honlapján:

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/2015-tol-indulnak-a-termeleshez-kotott-tamogatasok

Ágazat megnevezése

Becsült terület/állat-létszám (hektár, db)

2015. évi becsült fajlagos támogatás

Húshasznú anyatehén

162 000

216,0 euró/egyed

Hízottbika

48 000

93,8 euró/egyed

Tejhasznú tehén

195 000

353,8 euró/egyed

Anyajuh

890 000

24,7 euró/egyed

Anyakecske

16 000

16,7 euró/egyed

Cukorrépa

19 000

421,1 euró/hektár

8,4 euró/répa-tonna

(átlag 50 t/ha)

Rizs

2 900

689,7 euró/hektár

Z-Gy: Gyümölcsültetvények és bogyósok

25 000

660,0 euró/hektár

Z-Gy: Zöldség-növények

20 000

400,0 euró/hektár

Z-Gy: Ipari zöldségek

50 000

199,2 euró/hektár

Fehérjenövény – Szemes

67 000

200,9 euró/hektár

Fehérjenövény – Szálas

207 000

65,0 euró/hektár

10. Szőlő szerkezetátalakítás

Megjelent a 172/2014. (X. 16.) MVH Közlemény a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2014/2015 borpiaci évben benyújtandó „egyéni terv” nyomtatvány közzétételéről. A közlemény 1-2. számú mellékletei szerinti egyéni tervet az előírt mellékletek csatolásával együtt 2014. november 2. és 2014. november 30. (hétvége miatt: december 1.) között az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága (1476 Budapest, Pf. 407.) részére kell benyújtani. Az egyéni terv és a mellékletek benyújtása kizárólag postai úton történhet.

11. AKG határidő

Az agrár-környezetgazdálkodási programban (AKG) részt vevő gazdálkodóknak szeptember 1. és november 30. közötti időszakban kell beküldeniük a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) felé az előző, 2013/14-es gazdálkodási év Gazdálkodási naplójának (web-GN) egyes adatait.

Az adatszolgáltatást csak elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül tehetik meg az érintettek. A nyomtatvány, a kitöltési útmutató, valamint a kitöltéséhez szükséges Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK), valamint az ez évben alkalmazandó elektronikus adatlap a NÉBIH honlapjáról tölthető le. Az egyes célprogram-csoportokhoz (szántó, ültetvény, gyep, nádas) kapcsolódóan más-más adatlapokat szükséges beadni, ezek adattartalma idén sem változott, természetesen a Permetezési Napló adatai frissültek. Az adatszolgáltatásnak szántóföldi és ültetvényes célprogramoknál a 2013/2014-es évre készített tápanyag-gazdálkodási terv is részét képezi, emellett a tavalyi évhez hasonlóan a növényvédő szeres kezeléseket is rögzíteni kell a web-GN-be.

A web-GN benyújtásának elmulasztása ugyan alacsonyabb mértékű szankcióval jár, mint a korábbi években, de így is 15 %-kal csökkenhet az adott évi kifizetés. Amennyiben a gazdálkodó szántóföldi vagy ültetvényes célprogramban vesz részt, és ezért tápanyag-gazdálkodási terv benyújtására is kötelezett, további 15 %-os levonással kell számolnia, ha az adatszolgáltatásnak nem tesz eleget. 

12. Határidő változások

2014. szeptember 16. napján hatályba lépett az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet. A rendelet az alábbi rendeletekkel meghirdetett beruházási jogcímek tekintetében módosította a művelet megvalósítására és az utolsó kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó határidőket.

 • 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet (az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás létesítményeinek fejlesztése jogcím) alapján a 2010. január 1. napján vagy azt követően jogerőre emelkedett támogatási döntések esetében;

 • 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet (kertészet korszerűsítése jogcím) alapján a 2012. január 1.-31. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés esetén;

 • 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet (mezőgazdasági utak fejlesztése jogcím) alapján a 2012. január 1.-31. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában;

 • 47/2012. (V. 11.) VM rendelet (mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcím) szerint a 2012. június 1.-30. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés esetén;

 • 49/2012. (V.22.) VM rendelet (mezőgazdasági termékek értéknövelése jogcím) alapján a 2012. június 22.-július 23. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés esetén;

 • 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet (turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím) alapján a 2012. július 1.‑31. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés esetében;

 • 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet (állattartó telepek korszerűsítése – ÁTK IV. jogcím) alapján a 2012. augusztus 1.‑31. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában;

 • 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet (LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtása jogcím) alapján a 2012. október 30.‑2013. november 29. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakokban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés esetében;

 • 102/2012. (X. 1.) VM rendelet (falumegújítás és -fejlesztés jogcím) alapján a 2012. október 15.-november 30. és 2013. június 10.‑július 10. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában;

 • 103/2012. (X. 1.) VM rendelet (vidéki örökség megőrzése jogcím) alapján a 2012. október 15.-november 30. és 2013. június 10.‑július 10. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában;

 • 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet (nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás jogcím) alapján a 2013. február 15.‑július 2. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában;

 • 11/2013. (III. 5.) VM rendelet (LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtása jogcím) alapján a 2013. április 2.‑november 29. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés esetében;

 • 35/2013. (V. 22.) VM rendelet (Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása jogcím) alapján a 2013. június 17.‑szeptember 30. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában;

 • 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet (kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése jogcím) alapján a 2013. augusztus 15.‑október 18. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában;

 • 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet (a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése jogcím) alapján a 2013. november 25.‑december 13. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában;

 • 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet (turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím) alapján a 2013. november 25.‑2014. január 15. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés esetében;

 • 116/2013. (XII.12.) VM rendelet (technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzése jogcím) alapján a 2013. december 16.‑2014. január 31. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában;

 • 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet (gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez nyújtandó támogatások) alapján a 2015. évi Egységes Kérelem keretében lehet benyújtani az utolsó kifizetési kérelmet.

Pl. az EMVÁ-ból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet (ÁTK és ÉLIP géppályázat) módosítása szerint az ügyfél köteles a támogatott műveletet legkésőbb 2015. március 31. napjáig megvalósítani, az utolsó kifizetési kérelmet pedig legkésőbb 2015. május 31-ig kell benyújtani.

További részletek a 150-…-164/2014. és 170/2014. MVH Közleményekben.

Tekintettel arra, hogy a módosítások nem minden jogcímet és nem minden támogatási kérelem benyújtási időszakot érintenek, valamint a szabályozás az egyes jogcímek esetében egymástól eltérő lehet és a megvalósítási határidőn túl egyéb rendelkezést is érinthetnek, továbbá a jogszabályban foglalt határidők jogvesztőek, mindig alaposan tanulmányozzák át a vonatkozó rendeletek hatályos szövegét, és a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakra vonatkozó MVH közleményeket.

Amennyiben a támogatott beruházás megvalósítása a megadott határidőig nem lehetséges, úgy az ügyfél teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt lemondó nyilatkozatának benyújtásával a támogatásról lemondhat. Megkezdett és az előírt mértéket el nem érő, részben elszámolt beruházás esetén a már folyósított összeget a 2007. évi XVII. törvény 57. § (6) bekezdése alapján a 69. § (5) bekezdése szerint a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal növelten vissza kell fizetni.

Az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet módosította az alábbi rendeleteknek a köztes kifizetési kérelem benyújtási határidőre vonatkozó rendelkezéseit is:

 • 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 • 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 • 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 • 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet módosította továbbá az alábbi rendeleteket:

 • 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 • 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 • 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

 • 17/2012. (II. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

 • 30/2012. (III. 24.) VM rendelet a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről

 • 43/2012. (V. 3.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

 • 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 • 116/2013. (XII.12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 • 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 • 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez nyújtott támogatás részletes feltételeiről

13. További fontos új jogszabályok, jogszabályváltozások

15/2014. (X. 9.) FM rendelet

az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

14/2014. (X. 9.) FM rendelet

a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról

4/2014. (X. 1.) MvM rendelet

az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról

13/2014. (IX. 25.) FM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

12/2014. (IX. 24.) FM rendelet

az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

11/2014. (IX. 18.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról

10/2014. (IX. 18.) FM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet

az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet, valamint az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről szóló 17/2014. (III. 7.) VM rendelet módosításáról

9/2014. (IX. 12.) FM rendelet

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

8/2014. (IX. 10.) FM rendelet

az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet, valamint a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról

7/2014. (IX. 5.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról

6/2014. (IX. 1.) FM rendelet

a Szelidi-tó természetvédelmi terület bővítéséről és határainak módosításáról

5/2014. (IX. 1.) FM rendelet

a Pogácsa-legelő természetvédelmi terület létesítéséről

4/2014. (IX. 1.) FM rendelet

a meggyfeldolgozás általános csekély összegű támogatásáról

3/2014. (VIII. 29.) FM rendelet

a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 41/2013. (V. 28.) VM rendelet módosításáról

2/2014. (VIII. 29.) FM rendelet

a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosításáról

14. További MVH Közlemények

173/2014 (X.17.) MVH Közlemény

a közönséges búza 2014/2015. gazdasági évben rögzített áron történő intervenciós felvásárlásáról

171/2014. (X.15.) MVH Közlemény

az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. priorítási tengelye szerint nyújtandó beruházási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 146/2014. (IX. 30.) számú MVH Közlemény módosításáról

169/2014. (X. 14.) MVH Közlemény

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2015. pénzügyi évre kifizethető támogatási keretösszeg közzétételéről

165/2014. (X. 13.) MVH Közlemény

az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 15/2014. (X. 9.) FM rendelet szerinti kamattámogatási és támogatás lehívási kérelemről

149/2014. (X. 8.) MVH közlemény

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2014. pénzügyi évre kifizethető támogatási keretösszeg közzétételéről

148/2014. (X. 03.) MVH közlemény

az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet szerinti támogatások igényléséhez rendszeresített nyomtatványokról szóló 104/2013. (VI. 24.) számú MVH közlemény módosításáról

147/2014. (IX. 30.) MVH közlemény

a 2014/2015. tanévi iskolagyümölcs-programban a köznevelési intézményekbe szállítható termékekről és termékmennyiségekről

146/2014. (IX.30.) MVH Közlemény

az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó beruházási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

145/2014. (IX. 26.) MVH Közlemény

a sajt magántárolási támogatás igénybevételi lehetőségének megszüntetéséről

144/2014. (IX. 22.) MVH Közlemény

a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon vállalkozás” minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi kötelezettségről szóló 56/2014. (IV. 11.) számú MHV Közlemény módosításáról

142/2014. (IX.22.) MVH Közlemény

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 135/2014. (IX.09.) MVH Közlemény módosításáról

141/2014. (IX. 20.) MVH Közlemény

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2014. pénzügyi évre kifizethető támogatási keretösszeg közzétételéről

140/2014. (IX. 20.) MVH Közlemény

a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet alapján a 2013/2014 borpiaci évben kifizethető támogatási keretösszegről

139/2014. (IX.19.) MVH Közlemény

a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2014. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

138/2014. (IX. 22.) MVH Közlemény

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről

136/2014. (IX. 9.) MVH Közlemény

az intervenciós felvásárlásra és magántárolási támogatásra szánt tejtermékek gyártóinak jóváhagyásáról szóló 29/2011 (III. 9.) számú közlemény módosításáról

135/2014. (IX.9.) MVH Közlemény

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

134/2014. (IX. 6.) MVH Közlemény

a sovány tejpor és vaj intervenciós felvásárlásához és tárolásához kapcsolódó időszak módosításáról

133/2014. (IX. 6.) MVH Közlemény

a vaj magántárolási támogatásáról

132/2014. (IX. 6.) MVH Közlemény

a sovány tejpor magántárolási támogatásáról

131/2014. (IX. 6.) MVH Közlemény

a sajt magántárolási támogatásáról

130/2014. (IX. 5.) MVH Közlemény

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatás igénybevételéről

129/2014. (IX. 3.) MVH Közlemény

a meggyfeldolgozás általános csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatványok rendszeresítéséről

128/2014. (VIII. 28.) MVH Közlemény

a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatás igényléséről szóló 144/2012. (IX. 12.) számú MVH Közlemény módosításáról

15. EMVA intézkedések Irányító Hatóságának további fontosabb közleményei

62/2014. (X. 16.) Közlemény

a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások esetén az utolsó támogatható pályázat beérkezési időpontjáról

61/2014. (X. 13.) Közlemény

a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez kapcsolódó gépkatalógus módosulásáról

60/2014. (X. 13.) Közlemény

a Gépkatalógus egyes betelt gépváltozat kódjainak új kódokkal történő kiegészüléséről

59/2014. (IX. 30.) Közlemény

az egyes EMVA intézkedéseket érintő határidők módosításáról

58/2014. (IX. 30.) Közlemény

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet módosításáról

57/2014. (IX. 30.) Közlemény

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet módosításáról

56/2014. (IX. 30.) Közlemény

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet módosításáról

55/2014. (IX. 30.) Közlemény

a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatásokról szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet módosításáról

54/2014. (IX. 30.) Közlemény

a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet módosításáról

53/2014. (IX. 30.) Közlemény

az őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatok genetikai erőforrásának megőrzésének támogatásáról szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet módosításáról

52/2014. (IX. 25.) Közlemény

a 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról

51/2014. (IX. 25.) Közlemény

a 116/2013 (XII. 12.) VM rendelethez kapcsolódó gépkatalógus hatályba helyezéséről

49/2014. (VIII. 28.) Közlemény

a 69/2013. (VII. 29.) VM rendelethez kapcsolódó tájékoztatás

A támogatásokkal, hitellehetőségekkel kapcsolatos további részletekről

elérhetőségeinken is felvilágosítással szolgálunk!

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a hírlevélben szereplő – általunk jelentősnek ítélt – támogatási jogcímekről összefoglalókat közlünk, a részletes feltételeket a vonatkozó jogszabályok és közlemények tartalmazzák!

Felhasznált források: FM, MVH, NAK, GISZ, NAKVI, NÉBIH

Elérhetőségeink: AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda
9482 Nagylózs, Kossuth u. 18., 30/394-83-83
agrion@agrion.hu